Nota Kostenverhaal

Van de gemeente Veghel heeft Adviesbureau Torbijn² in 2009 opdracht gekregen voor het opstellen van een Nota Kostenverhaal conform de bepalingen in de Wro/Gew.

Er is voor gekozen een nota te maken die bestaat uit 2 delen, een algemeen deel en een deel met de inventarisatie van de bovenwijkse voorzieningen en de bestemmingsplannen waaraan deze moeten worden toegerekend.

Deel 1, met het algemene kader van het kostenverhaal, is medio 2009 afgerond.
De gemeente heeft er toen voor gekozen om met de uitwerking van Deel 2 wachten tot er een plan komt waarvoor een exploitatieplan gemaakt moet worden. Tot heden is het altijd gelukt om met partijen anterieure overeenkomsten te sluiten.

Als Deel 2 gemaakt moet worden is er een complete inventarisatie nodig van alle geplande bovenwijkse voorzieningen. Ook moet er een inventarisatie komen van alle ruimtelijke plannen, waar de bovenwijkse voorzieningen op verhaald kunnen worden. Daarna wordt in overleg met de gemeente beoordeeld of de 3 criteria van de wet gelden voor de plannen. Vervolgens kan de berekening van de toe te rekenen kosten worden gemaakt.

Daarnaast wordt er dan een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen in ruimtelijke plannen, waarvoor in anterieure overeenkomsten via een fonds een bijdrage gevraagd zou kunnen worden. Daarbij wordt nagegaan of voor die ruimtelijke plannen structuurvisies zijn vastgesteld, en zo ja of er een aanvulling nodig is voor de te vragen fondsbijdragen.


Terug naar het projectenoverzicht