Adviesbureau Torbijn² - Rinus

Meer over Rinus

Rinus Torbijn
Opleiding

Rinus studeerde weg- en waterbouwkunde aan de HTS in Vlissingen en Hogere Bedrijfsleiding bij het ISW. Specialisaties door PAO-cursussen: Planeconomie, Bestemmingsplannen, Risicoanalyse en risicomanagement, Projectontwikkeling en Contractvorming.


Ervaring

Na een korte periode bij de PWS in Zeeland is Rinus in dienst getreden van de Heidemij, het latere Arcadis. Daar heeft hij in de eerste 10 jaar brede ervaring opgedaan als ontwerper/constructeur en projectleider van bruggen, damwanden, jachthavens, haventerreinverhardingen, provinciale wegen, rioleringsplannen en bestemmingsplannen.
Daarna projectontwikkelingservaring opgedaan bij de Afdeling Projectontwikkeling als coördinator bestemmingsplannen en in een samenwerkingsverband met Eurowoningen.
Na opheffing van de eigen afdeling projectontwikkeling, eerst als projectmanager en later als planeconoom, bij Arcadis Heidemij Realisatie, gewerkt in projectontwikkelingscombinaties met verschillende (bouw)- projectontwikkelaars.
De laatste 15 jaren bij Arcadis Heidemij Advies en Arcadis Ruimte & Milieu is Rinus als planeconoom betrokken geweest bij uiteenlopende ruimtelijke projecten in verschillende adviesrollen bij gemeenten, (bouw-)projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
Ook hield hij zich bezig met duurzame infrastructuur voor bestemmingsplannen, waarbij bleek dat dit niet duurder hoeft te zijn dan traditionele inrichting. Verder heeft hij gewerkt met modellen voor geprivatiseerd wijkbeheer door bewonersverenigingen.

Van november 2001 tot september 2008 was Rinus docent Grondzaken aan de BAZN de bestuursacademie te Tilburg, onderdeel van Fontys Bedrijfshogeschool. Daar doceerde hij de vakken Planeconomie, Kostenverhaal, Schadeloosstelling, Marketing, Risicoanalyse en Risicomanagement.
Naast deze vakgerichte activiteiten is Rinus actief in enkele andere maatschappelijke organisaties. Zo is hij bestuurslid van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en voorzitter van de IVN-afdeling Apeldoorn.


Rinus heeft ervaring opgedaan met diverse soorten projecten:

 • uitleggebieden stedelijke herinrichting, vaak in combinatie met bodemsanering
 • inbreidinglocaties
 • centrumgebieden, o.a. stationslocaties
 • kantorenparken
 • bedrijventerreinen
 • recreatiegebieden
 • landelijke gebieden
 • glastuinbouwgebieden

Als adviseur heeft hij zich bezig gehouden met onder meer de volgende onderwerpen:

 • financieel-economische haalbaarheidsstudie voor planinitiatieven
 • planeconomisch advies aan ontwikkelaars bij deelname aan een prijsvraag
 • economische paragraaf MER-studies
 • globale en gedetailleerde grondexploitatieberekeningen, adviezen en optimaliseringen
 • projectmanagement van lopende grondexploitaties
  • budgetteringen en budgettoetsingen
  • bijsturingsadviezen
  • jaarlijkse herziening
 • risicoanalyses en risicomanagementadviezen voor grondexploitaties (o.a. met de Monte Carlo simulatiemethode)
 • portfolioadvies voor grondbedrijven
 • second opinion voor door anderen opgestelde grondexploitatieberekeningen
 • financieel-economische beoordeling en advisering bij onderhandelingen met partijen (bouwbedrijven, projectontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties) over gronduitgifte
 • planeconomische ondersteuning bij contractvorming tussen ontwikkelende partijen
 • planeconomische begeleiding in en advies aan bouwteams en projectbureaus van (grote) bouwlocaties
 • grondprijsbeleid